Categories
Beat Tape E.P.

ṜỢi Ů.ΔĿċợСᾱƮ – ḢůṃᐃΝ ƝoḷṣƸ [Beat Tape] [2014]

a3677944750_2
ṜỢi Ů.ΔĿċợСᾱƮ – ḢůṃᐃΝ ƝoḷṣƸ [Beat Tape]
(Click Cover To Download)

01. Ɓırṫħ
02. Ẇṛợɲɠ Ẉᐃƴ
03. Ðơŋ’ʈ ẘǪṛrƴ

(Preview)
ṜỢi Ů.ΔĿċợСᾱƮ – ḢůṃᐃΝ ƝoḷṣƸ

Categories
Beat Tape

ṜỢi Ů.ΔĿċợСᾱƮ – 30ṢecơɲÐƨ 30βɛΔТṩ [Beat Tape] [2014]

a1296280809_2
ṜỢi Ů.ΔĿċợСᾱƮ – 30ṢecơɲÐƨ 30βɛΔТṩ [Beat Tape]
(Click Cover To Download)

01. 30ṢecơɲÐƨ 30βɛΔТṩ

(Preview)
ṜỢi Ů.ΔĿċợСᾱƮ – 30ṢecơɲÐƨ 30βɛΔТṩ

Categories
E.P.

ṜỢi Ů.ΔĿċợСᾱƮ – ŁiǤht ΔfΤeƦ ƊᗋᒊƘ [E.P.] [2014]

a0794611088_2
ṜỢi Ů.ΔĿċợСᾱƮ – ŁiǤht ΔfΤeƦ ƊᗋᒊƘ [E.P.]
(Click Cover To Download)

01. ՏҫѧяэсƦợẘ
02. Ḷɨɡɧʈ ɐfʈɜʁ ɖaƦƙ
03. ᙎᐃŁƙ oƞ ßƴ

(Preview)
ṜỢi Ů.ΔĿċợСᾱƮ – ŁiǤht ΔfΤeƦ ƊᗋᒊƘ